Zwroty i reklamacje

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

§ 1 - Prawo odstąpienia od umowy

  1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, tj. od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Gospodarstwo Pasieczne "KÓSZKA II" Grzegorz Fujarski, Mazurska 4, 78-550 Czaplinek, 512 035 643, sklep@pasiekafujarskich.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  4. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (http://sklep.pasiekafujarskich.pl/pliki/odstapienie_od_umowy.pdf), jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 2 - Skutki odstąpienia od umowy

  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Gospodarstwo Pasieczne "KÓSZKA II" Grzegorz Fujarski, Mazurska 4, 78-550 Czaplinek, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  4. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest na równą kwocie, którą zapłacili Państwo za przesyłkę z naszego sklepu.
  5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Reklamacje

Sprzedawca, odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, jego wady oraz uszkodzenia w trakcie dostawy, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

W przypadku stwierdzenia wad w Towarze, Towar wraz z opisem wady oraz formularzem reklamacyjnym (wzór formularza: http://sklep.pasiekafujarskich.pl/pliki/reklamacja.pdf) należy odesłać na adres:  Gospodarstwo Pasieczne "KÓSZKA II" Grzegorz Fujarski, Mazurska 4, 78-550 Czaplinek. Proszę pamiętać o należytym zabezpieczeniu na czas transportu oraz nie wysyłania przesyłki za pobraniem, gdyż takie nie będą przyjmowane. W razie nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany do Klienta. W przypadku, gdy reklamacja nie pociąga za sobą odsyłania Towaru, formularz reklamacyjny można wysłać e-mailem na adres sklep@pasiekafujarskich.pl.

Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, reklamowany Towar zostanie wymieniony na pozbawiony wad. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty ew. nastąpi obniżenie ceny na wniosek Klienta.

Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca oświadczy, iż niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

Jeżeli Klient jest konsumentem, może – zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady – żądać wymiany Towaru na wolny od wad, albo – zamiast wymiany Towaru – żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.